در این قسمت با قطعات بکار رفته در انواع پکیج ها ،مراحل نصب پکیج و عیوب پکیج و نحوه رفع  عیوب پکیج آشنا می شوید